top of page

תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר רובי קורס אשר הוקם על ידי גלריית ציורים במדינת ישראל education.rubybot.co.il (להלן: "האתר").  טלפון: 0527023489 

הקורס של רובי מאפשר התפתחות וקידום לכל אורך החיים, החל בתלמידי מערכת החינוך וסטודנטים, דרך מורים, עובדי מדינה ומחפשי עבודה, ועד אזרחים ותיקים, ובכלל כל אדם סקרן שמעוניין להרחיב אופקים. תמצאו כאן את מיטב הקורסים הדיגיטליים בנושא בינה מלאכותית. הקורסים, אשר הופקו ברמה גבוהה מאוד ובדגש על איכות ההוראה, משלבים סרטונים, כלים אינטראקטיביים מתקדמים ומגוון מסלולי למידה חווייתיים ומותאמים אישית. מאחלים לכם למידה מהנה ומשמעותית!

נבקש כי תקראו בעיון את התנאים שיפורטו להלן, שכן הכניסה והשימוש באתר כפופים להם, לרבות שינוים שיערכו בהם מעת לעת.


 

קניין רוחני

האתר וכל התכנים הנמצאים בו מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני, לרבות דיני זכויות יוצרים ודיני סימני המסחר. תכנים אלה כוללים, למשל, טקסטים, תמונות, איורים, סרטוני וידאו, קטעי שמע (אודיו), יישומי תוכנה וכיו"ב, כמו גם שמות המסחר המוגנים רובי קורס וסמלים נוספים.

כל הזכויות באתר ובחומרים הנמצאים בו שמורות לבעליהם.

משתמש באתר הסבור כי מופיע בו חומר שאין להציגו מכל סיבה שהיא, מתבקש לפנות לאתר באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת info@rubybot.co.il והחומר יוסר ככל שפנייתו תמצא מוצדקת.

השימוש באתר ובתכנים הנמצאים בו מותר על פי תנאי "שימוש הוגן" כמובנו בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. לפיכך, מותר לך לעשות באתר ובחומרים שימוש למטרות לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות ("ציטוטים"), או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך ובלבד שהשימוש בהם ייעשה בהגינות מבחינת מטרת השימוש ואופיו; אופי היצירה שבה נעשה שימוש; היקף השימוש ביחס ליצירה בשלמותה והשפעת השימוש על ערכה של היצירה. בנוסף, בעת שימוש בחומרים נדרש להקפיד על מתן ייחוס הולם (קרדיט) ליוצר היצירה ולהימנע מלנקוט בכל פעולה פוגענית ביחס ליצירה, ככל שיש בה כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

מעבר לכך, חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש אחר בחומרים, לרבות העתקה, הפצה, שיתוף, עריכת שינויים וכיוצא באלה, וזאת ללא קבלת הרשאה מראש ובכתב מאת רובי קורס.

 הנך מאשר כי המידע והשיטות אליהם אתה נחשף באתר, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, המוגנים בזכויות יוצרים ובחוקים אחרים. אתה מתחייב לא להעביר, לחשוף או להשתמש בהם בכל דרך אסורה.

התוכן של אתר זה, לרבות אך לא רק טקסט, גרפיקה, תמונות, סמלי לוגו ותוכנה, הוא רכושה של החברה ומוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים. אינך רשאי להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לפרסם מחדש או להשתמש בכל אחד מהתוכן, כולו או חלקו, למטרות מסחריות או לא מסחריות כלשהן ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

במקרים בהם יותר שימוש בחומרים תחת "רישיון פתוח" – יצוין הדבר במפורש והשימוש בחומרים יהא כפוף לתנאי רישיון זה.

משתמש המעלה חומרים, מידע ותגובות לאתר מקנה בכך לרובי קורס הרשאה חופשית ומלאה, ללא תמורה, לעשות בעצמו, או באמצעות אחרים, שימוש באלה בכל צורה, מדיה ופורמט שהוא.
 

אי תחרות

בקבלת תנאי השימוש, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהמידע והשיטות אליהן נחשף בתוכן האתר, לרבות בקורסים, עשויים להיות סודות מסחריים, כאמור לעיל, אשר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כל דין אחר, ומתחייב שלא להעביר ו/או לגלות ו/או לעשות בהם כל שימוש אסור.

המשתמש מתחייב לא לעבוד ו/או לספק שירותים למתחרים בתחום במשך 6 חודשים מרגע ההצטרפות לקורס. מתחרים לצורך סעיף זה, ייחשבו העוסקים בלימודי בינה מלאכותית בצורה מקוונת. 

תחומי עיסוק/מעסיקים מפורטים דורשים אישור מראש ובכתב מהחברה.

המשתמש מתחייב שלא לספק שירותים אלו בעצמו או באמצעות בן משפחה, חברה, שותף או כל גורם אחר מטעמו.


 

רכישה באתר

בעצם ביצוע הרכישה באתר הנך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. במקרה בו מדובר ברכישה עבור קטין מתחת לגיל 18 הנך מצהיר כי מובן לך שכל התנהלות מול מפעילת האתר תעשה באמצעותך ובאישורך ולא תהיה לך כל טענה בקשר לכשרותו המשפטית של מבצע העסקה.
 

ביטול עסקה

כל עוד לא נפתחה אריזת המוצר כאמור לעיל ולא נצרך כל ידע מתכני הקורס יוכל המשתמש לבקש את ביטול העסקה ובתנאי שלא עברו 14 ימים מיום ביצוע הרכישה בהתאם לאמור בחוק. במקרה בו המשתמש לא פתח את האריזה ולא צרך את המוצר בטרם חלפו 14 ימים מיום הרכישה יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי בניכוי 5% מסכום הרכישה.
 

כללי התנהגות בסביבה המקוונת

על האתר חלים דיני מדינת ישראל.

משתמש המעלה חומר, מידע או תגובה מכל סוג שהיא לאתר נושא באחריות מלאה למעשיו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מוחלט להעלות תכנים הפוגעים בשמם הטוב של אחרים; חומרים המטרידים או מאיימים על אחרים; חומרים העוסקים בפעילות בלתי-חוקית; חומרים המפרים את קניינו הרוחני של אחר; חומרים מבזים, פורנוגרפיים, בוטים, לא מכבדים או בלתי חוקיים; חומרים הכוללים דברי פרסומת או שידול מסחרי; חומרים הקשורים לפעילות פוליטית מפלגתית וכל חומר הכולל, במכוון, מידע מטעה או בלתי מדויק המועלה בכוונה להטעות אחרים.

חל על המשתמש איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ובשירותים הניתנים בו לרעה, לרבות בדרך של שיבוש או הכבדה על השירותים הניתנים באתר, יצירת גישה אליהם מרחוק, בכל אמצעי שהוא, העתקה של חומרים מהאתר באמצעים טכנולוגיים או אחרים וכיו"ב. כמו כן, חל איסור על הפרעה לשימוש או הנאה של משתמש אחר באתר או על כניסה בלתי מורשית לאתר או לחשבונות משתמשים אחרים בו.

 

אחריות

רובי קורס לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

לרובי קורס יש את הזכות, לפי שיקול דעתו, לערוך ביקורת ביחס לפרסומים מכל סוג שהוא אשר יועלו לאתר, על ידי משתמשים או על ידי כל גורם אחר, באמצעות עריכתם או הסרתם, כולם או חלקם, מכל סיבה שהיא, וזאת מבלי להודיע על כך מראש או בדיעבד לגורם המפרסם.
 

שונות

מדינת ישראל המיוצגת בהסכם זה על ידי "רובי קורס" כהגדרתו לעיל, כוללת את כל עובדיה ונציגיה.

במידה ותימצא סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים רשמיים בכתב של מדינת ישראל, החומר בפרסומים רשמיים אלה ייחשב כנכון ויגבר. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין חומר המוצג באתר לבין פרסום אחר של רובי קורס, יקבערובי קורס איזה מן הפרסומים ייחשב כנכון.

רובי קורס רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת, כאשר כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מיידית עם הצגתו באתר.

רובי קורס רשאי להשעות, להפסיק או להימנע מלספק גישה לאתר או לשירותים למשתמש שאינו מציית לתנאי השימוש, כולם או חלקם, או אם רובי קורס או כל רשות מוסמכת חוקרים חשד להתנהגות המנוגדת לדין או לתנאי השימוש בעת השימוש באתר, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של רובי קורס.

בכל פניה או שאלה הנוגעת לפעילות האתר, ניתן לפנות באמצעות כתובת הדוא"ל info@rubybot.co.il.

סמכות שיפוט: תנאי השימוש באתר וכל טענה או סכסוך הקשורים לתנאי שימוש אלה ידונו על פי דיני מדינת ישראל ויכרעו בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

תנאי השימוש באתר והאתר עצמו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

בהסכמתך לתנאי שימוש אלו, הנך מאשר כי קראת והבנת היטב את תנאי השימוש וכי התייעצת עם גורמים מקצועיים במידת הצורך. אתה מסכים לתנאי השימוש ברורים לך ושאתה מקבל את האמור בהם. כמו כן, אתה מסכים שלא יהיו טענות או דרישות כלשהן כלפי החברה בקשר אליהם.
 

מדיניות הפרטיות

אנו אוספים ממך את המידע הבא בעת ההרשמה לקורסים המקוונים שלנו:

שמך וכתובת המייל שלך

פרטי תשלום (אם רלוונטי)

מידע אחר שאתה מספק כאשר אתה יוצר איתנו קשר, כגון ההודעה או השאלה שלך.

אנו עשויים גם לאסוף מידע לא אישי על השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו, כגון כתובת ה-IP וסוג הדפדפן שלך.

 

כיצד אנו משתמשים במידע שלך

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים ממך כדי:

לספק לך גישה לקורסים ולשירותים המקוונים שלנו

לספק תמיכת לקוחות

לשפר את האתר והשירותים שלנו

לשלח לך אימיילים פרסומיים על הקורסים והשירותים שלנו (אם תבחר לקבל אותם)

לעולם לא נמכור את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים.
 

כיצד אנו מגנים על המידע שלך

אנו משתמשים באמצעי אבטחה כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה בלתי מורשית. עם זאת, שום שיטת שידור דרך האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינה מאובטחת ב-100%, ואיננו יכולים להבטיח אבטחה מוחלטת.

 

עוגיות

אנו משתמשים בקובצי Cookie באתר שלנו כדי לעזור להתאים אישית את החוויה שלך ולשפר את השירותים שלנו. קובצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים המאוחסנים במכשיר שלך כאשר אתה נכנס לאתר שלנו. אתה יכול להשבית קובצי Cookie בהגדרות הדפדפן שלך, אבל זה עשוי להגביל את הגישה שלך לתכונות מסוימות של האתר שלנו.

 

שינויים במדיניות זו

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת, אז אנא עיין בה לעתים קרובות. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות זו, נודיע לך בדוא"ל או על ידי פרסום הודעה באתר האינטרנט שלנו.

 

צור קשר

אם יש לך שאלות או חששות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו או איך אנחנו מטפלים במידע האישי שלך, אנא צור איתנו קשר בדואר אלקטרוני  info@rubybot.co.il.

 

רובי מאחל לכם חוויה מאתגרת ומהנה מלימודיכם המקוונים.

Ruby Course

bottom of page